Balancejador HTTP/S econòmic: Nginx+Haproxy+Pacemaker

Destacades

Seguidament us explicaré com es pot montar un balancejador httpS molt econòmic i molt eficient, el qual s’ha implementat tan en entorns productius com no productius, la motivació inicial del qual va ser centralitzar el balanceig dels diferents entorns d’integració continua d’una aplicació web. En entorns productius també l’he implementat després de fer varies probes de rendiment amb el “ab” i el “siege” .

L’únic requeriment que hem d’asumir és allotjar tot tràfic dels diferents entorns en subdominis d’un domini (p.e.example.com), on podem tenir int01.example.com, int02.example.com, test01.example.com, test02.example.com, pre.example.com, etc..

Anàlogament, en els entorns de producció, podem fer la mateixa discriminació diferenciant el tràfic pels paisos(es.example.com,fr.example.com), plataformes(m.example.com), tipus de contingut(static.example.com).

Els objectius que em vaig marcar van ser:

 • Baix cost econòmic: utilitzarem programari de codi obert des dels operatius fins als dimonis: CentOS, Nginx, Haproxy, Pacemaker, Corosync.
 • Alta disponibilitat de maquinari i programari: a nivell de maquinari ho montarem en una infraestructura virtualitzada amb varis nodes físics i implemtarem el pacemaker+corosync per a tenir alta disponibilitat en els dimonis.
 • Centralitzar la negociació SSL de tota la plataforma en un punt inicial i alliberar càrrega SSL del reste de la plataforma.
 • Permetre més flexibilitat i control en els balancejos de cadascún dels entorns: haproxy permet fa possible controlar en un pool de balanceig si un frontal hi està activat segons el seu nivell de càrrega o si te connexió contra la base de dades, per exemple.
 • Tenir una plataforma securitzada, requeriment essencial sobretot en entorns productius.
 • Els dimonis que utilitzarem serà Nginx, Haproxy, Pacemaker i Corosync, tot programari lliure on abarata el cost considerablement.

  En el següent esquema es veu clarament l’arquitectura de tot el montatge.

  fisicalLB

  El comento breument, no entraré en detall en tot, em centro en lo important d’aquest post. Els navegadors dels usuaris fan les peticions a les empreses que fan de CDN, després aquestes peticions van a parar en la nostra plataforma on filtrarem el tràfic amb un firewall. Un cop les peticions són filtrades van a parar un nginx. La finalitat del nginx es discriminar el tràfic segons el entorn i centralitzar totes les negociacions SSL del tràfic HTTPS. Seguidament, les peticions passen a un haproxy on aquest balanceja entre els diferents frontals de cadascun dels entorns.

  Per tal de securitzar-ho tot, definirem 3 VLAN’s, dmz, frontend i backend. Tot el tràfic és filtrat pel firewall, el tràfic sortint, el entrant i el tràfic entre zones. En la DMZ posarem 2 maquines virtuals CentOs on tindrem els serveis de Nginx i Haproxy en actiu-passiu utlitzant pacemaker-corosync. En el frontend tenim els frontals de cadascun dels entorns i en el backend tenim les dades, mysql, cassandras, mongos, nfs, cifs, etc….

  Per exemplificar-ho millor, ens centrarem només en un entorn, int01.example.com.

  Primerament en la DMZ montarem una 2 màquines virtuals on hi tindrem 2 ip flotants, una per el nginx i l’altre pel haproxy. Jo ho he implemetat en una infraestructura virtualitzada vmware però també es poden montar solucions més econòmiques com XenServer, KVM, etc… Evidentment, sigui quina sigui la solució de virtualització, hem d’assegurar-nos que les màquines virtuales sempre estàn corrent en màquines físiques diferents.

  Les peticions entraran en la ip flotant del nginx, el nginx té dues funcions, centralitzar la negociació SSL i discriminar el tràfic per entorns. En el tràfic HTTPS afegirem una capçalera HTTP “X-forwarded-proto: https”, on l’apache la recollirà i activarà la variable HTTPS emmascarant-li a la aplicació. El tipus de certificat que afegirem en el nginx serà un certificat signat per una entitat certificadora oficial on el Common-Name que utilitzarem serà de tipus wildcard, es a dir, per aquest exemple, “*.example.com”, això ens facilitza molt la gestió del certificats i ens dona molta facilitat de gestió. En entorns de producció ho dimensionem assignant els valors correctes de worker_processes i worker_connections tenint en compte la formula: max clients = worker_processes * worker_connections/4.

  Seguidament les peticions passen al haproxy on aquest balanceja entre els diferents frontals de cadascun del entorn. El haproxy ens permet estriar l’algorisme de balanceig, jo acostumo a utilitzar Round Robin. A més, podem prefixar els rangs de IPs dels frontals que hi hauran en cadascun dels entorns, així podem desplegar més frontals en el cas que sigui necessari sense haber de reinicilitzar el dimoni.
  Haproxy fara una petició a un php que hi ha en cadascun dels frontals on retorna un “OK” si no està swapejant, no té molta càrrega i té conectivitat en les bases de dades. Cal remarcar que haproxy també ens permet realitzar balancejos “sticky” tan en aplicacions JAVA com PHP, depenentment d’una capçalara HTTP, habitualment les capçaleres JSESSIONID i PHPSESSID respectivament. (en apps ASP teniem ASPSESSIONID). En entorns de producció fixarem la variable maxconn tenim en compte que cada petició consumeix 17kb.

  Finalment les peticions arriben als frontals on primerament passen pel varnish i les peticions que no siguin cachejables arribaran finalment al apache, crec que aquests dos dimonis es mereixen un post especial per ells dos, que ja tinc en el backlog del blog.

  En el següent diagrama clarifica tota l’arquitectura:

  Diagrama Lògic

  Diagrama Lògic

  Seguidament posaré les configuracions més importants, Nginx, Haproxy, Pacemaker:

  Parametres del Nginx

  ....
  upstream http-example-int01 {
    server lb2-vip.example.com:8080;
    keepalive 16;
  }
  server {
      listen lb1-vip.example.com:80;
    server_name int01.example.com ~^.*-int01\.example\.com$;
  
      location / {
          proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
          proxy_set_header Host $host;
          proxy_pass http://http-example-int01/;
          proxy_redirect off;
      }
  }
  server {
      listen lb1-vip.example.com:443 ssl;
    server_name int01.example.com ~^.*-int01\.example\.com$;
  
      ssl on;
      ssl_certificate /etc/nginx/ssl/crt/concat.pem;
      ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/key/example.key;
  
      location / {
          proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
          proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
          proxy_set_header Host $host;
          proxy_pass http://http-example-int01/;
          proxy_redirect off;
      }
  }
  ....
  

  Parametres del Haproxy

  ...
  frontend example-int01 lb2-vip.grpprod.com:8080
    default_backend example-int01
  backend example-int01
      option forwardfor
      option httpchk GET /healthcheck.php
      http-check expect string OK
      server web01 x.y.z.w:80 check inter 2000 fall 3
      server web02 x.y.z.w:80 check inter 2000 fall 3
      server web03 x.y.z.w:80 check inter 2000 fall 3
      server web04 x.y.z.w:80 check inter 2000 fall 3
      server web05 x.y.z.w:80 check inter 2000 fall 3
  ...
  

  Parametres del Apache

  
   ServerName int01.example.com
    DocumentRoot "/srv/www/example/fa-front/public"
  
    <Directory "/srv/www/example/fa-front/public">
     Options -Indexes FollowSymLinks
     AllowOverride None
     Allow from All
     Order Allow,Deny
     RewriteEngine On
     RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} https
     RewriteRule .* - [E=HTTPS:on]
  
     RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
     RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
     RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
     RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
     RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
  
    SetEnv APPLICATION_ENV int01
    DirectoryIndex index.php
  
    LogFormat "%v %{Host}i %h %l %u %t \"%r\" %>s %b %{User-agent}i" marc.int01
    CustomLog /var/log/httpd/cloud-example-front.log example
  
  

  Parametres del Pacemaker

  node balance01
  node balance02
  primitive nginx lsb:nginx \
      op monitor interval="1s" \
      meta target-role="Started
  primitive haproxy lsb:haproxy \
      op monitor interval="1s" \
      meta target-role="Started"
  primitive lb1-vip ocf:heartbeat:IPaddr2 \
      params ip="x.x.x.x" iflabel="nginx-vip" cidr_netmask="32" \
      op monitor interval="1s"
  primitive lb2-vip ocf:heartbeat:IPaddr2 \
      params ip="y.y.y.y" iflabel="haproxy-vip" cidr_netmask="32" \
      op monitor interval="1s"
  group haproxy_cluster lb2-vip haproxy \
      meta target-role="Started"
  group nginx_cluster lb1-vip nginx \
      meta target-role="Started"
  property $id="cib-bootstrap-options" \
      dc-version="1.1.7-6.el6-148fccfd5985c5590cc601123c6c16e966b85d14" \
      cluster-infrastructure="openais" \
      expected-quorum-votes="2" \
      stonith-enabled="false" \
      last-lrm-refresh="1355137974" \
      no-quorum-policy="ignore"
  rsc_defaults $id="rsc-options" \
      resource-stickiness="100"
  

  WordPress en Raspberry Pi

  Primer post del blog!! Tot just acabo de instalar el wordpress i vaig a recopilar tots els pasos.
  En la RaspberryPi he instalat com a operatiu un debian amb els daemons nginx, php-fpm i mysql per a fer correr el wordpress. Enumero els pasos:

   • Instalo berryboot en la targeta SD, on instalo el debian en la raspberry, aqui més info
   • Faig un “apt-get update” per actualitzar les fonts dels repositoris i instalo el meu editor preferit.
   • Instalo tots els dimonis:
  $sudo apt-get install nginx php5-fpm php5-cgi php5-cli php5-common php5-curl php5-gd php5-mcrypt php5-mysql mysql-server
  
  • Configuro el php-fpm amb el nginx, per utilizarem un file unix per comunicar la interpretació del  php amb el nginx que el servirà, en conclusió, definirem el virtualhost de nginx i settejarem una variable del php

  File: /etc/nginx/sites-available/marc.cortinasval.cat

  server {
      listen  80; ## listen for ipv4; this line is default and implied
      root /usr/share/nginx/www;
      index index.php;
      server_name marc.cortinasval.cat;
      location / {
          rewrite ^/?$ /blog/ redirect;
          try_files $uri $uri/ /index.php;
      }
      location /blog/ {
          try_files $uri $uri/ /blog/index.php?$args;
      }
      location ~ \.php$ {
          fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
          fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
          fastcgi_index index.php;
          include fastcgi_params;
      }
      location = /favicon.ico {
          log_not_found off;
          access_log off;
      }
      location = /robots.txt {
          allow all;
          log_not_found off;
          access_log off;
      }
      location ~ /\.ht {
          deny all;
      }
      location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
          expires max;
          log_not_found off;
      }
  }
  

  Ens asegurem que el socket unix definit en el fastcgi_pass del nginx correspon al del php-fpm

  $ grep listen /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf
  listen = /var/run/php5-fpm.sock
  

  Finalment canviarem el parametre del cgi.fix_pathinfo a 0 en el file /etc/php5/fpm/php.ini

  $grep cgi.fix_pathinfo /etc/php5/fpm/php.ini
  cgi.fix_pathinfo=0
  
  • Instalo wordpress, per una banda els fitxers php de blog i per una altra preparem la base de dades de mysql que utilitzara i configurem la cadena de conexió de la aplicació.

  Baixem la aplicacio i la posem on toca

  $ cd /usr/share/nginx/www/
  $ wget http://wordpress.org/latest.zip
  $ unzip latest.zip
  $ mv wordpress blog
  $ rm latest.zip
  

  Preparem la base de dades en mysql, des del client del mysql

  mysql> CREATE DATABASE wordpress;
  Query OK, 1 row affected (6.58 sec)
  mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO "wordpress"@"localhost"IDENTIFIED BY "wordpress";
  Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
  mysql> flush privileges;
  Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
  mysql> exit;
  Bye
  

  Configurem la cadena de conexio de la aplicació

  cp wp-config-sample.php wp-config.php
  vim wp-config.php
  [\sourcecode]
  
  File /usr/share/nginx/www/blog/wp-config.php
  
  
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'wordpress');
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'wordpress');
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'wordpress');
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');
  

  Corregim permisos i reiniciem dimonis

  $sudo chown -R www-data.www-data /usr/share/nginx/www/
  $sudo service nginx restart 
  $sudo service php5-fpm restart
  

  Accedem via web on configurarem el nom del blog i el nom i password del usuari que administrarà el blog, en aquest pas serà quant es crearà la estructura de dades en el mysql.

  Configuro el permanent link del wordpress, aixo serveix per a tenir url’s més amistoses, com per exemple:  https://marc.cortinasval.cat/index.php/2013/03/wordpress-en-raspberry-pi
  Per aconseguir-ho, primer ens asegurem que tenim les seguents linies en el virtualhost de nginx i després anem a settings–>permalinks i configurem el format.
  File: /etc/nginx/sites-available/marc.cortinasval.cat

  ...
      location /blog/ {
          try_files $uri $uri/ /blog/index.php?$args;
      }
  ...
  
  • Afegeixo i configuro els pluguins de wordpress, llisto aquí els que més m’han molat:

  SyntaxHighlighter Evolved
  WP to Twitter
  NextScripts: Social Networks Auto-Poster
  Author Spotlight (Widget)
  ExtraWatch Live Stats and Visitor Counter FREE
  Google Analytics
  Google Analytics for WordPress
  Social Login for wordpress
  User Photo

  • Poso un minim de categories i creo un menu amb aquestes categories
  • Finalment em baixo un thema i poso el menu en el tema
  • Poso el witget de delicious

  Escric aquest primer post i ja tinc el blog preparat per a recopilar més info!!!!

  Afinem RHEL/CentOs per a l’NGINX+HAPROXY en entorns de producció

  Per una banda, l’Nginx es un servidor WEB molt lleuger capaç de gestionar gran quantitat de connexions concurrents amb una eficaç gestió dels recursos, jo l’he utilitzat com a servidor proxy on he balancejat el tràfic de diferents aplicacions, tan en entorns productius com en entorns de desenvolupament.

  D’una altra banda utilitzarem el HAPROXY com a balancejador, ja que és un dels programaris més potents, lleugers i flexibles a l’hora de balancejar tràfic, poden implementar-ho com a balancejador HTTP o TCP, en el meu cas, HTTP amb balanceig enganxós. Per a aquest dimoni només he hagut d’afinar valors com tune.bufsize i tune.maxrewrite

  En un entorn productiu cal afinar la plataforma per a tindre’ls preparats per a que ens permeti un bon rendiment, l’objectiu del post es tenir ben recopilada tota la informació que he utilitzat. Per la xarxa hi han molta documentació sobre aquest propòsit, aquí únicament els recopilarem per a tenir-ho ben recol·lectat, al final del post hi llisto les fonts.

  CentOs/RHEL es la plataforma on ho he muntat, on el nginx únicament fa la funció de “reverse proxy” de diferents sites, descartant les funcionalitats de balanceig i de cache, on les he implementat amb HAProxy i Varnish-cache que ja he explicat en un altre post, aquí amb vull centrar en afinar-ho i llistar els petits problemes que m’he trobat/corregit.

  Per tal d’afinar-ho, segmentem 3 configuracions diferents:

  • Paràmetres del nucli del sistema operatiu
  • Límits del sistema Operatiu
  • Configuració del nginx

  Paràmetres del nucli del sistema operatiu

  Valor per defecte i aplicat:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_congestion_control = cubic
  

  Algorisme de gestió dels trafic TCP, en el paràmetre net.ipv4.tcp_available_congestion_control podem saber quines opcions tenim carregades en el kernel de linux
  En CentOs6 tenim aquestes opcions: cubic reno, en el següent enllaç ho explica
  http://kaivanov.blogspot.com.es/2010/09/linux-tcp-tuning.html

  • reno: Traditional TCP used by almost all other OSes. (default)
  • cubic: CUBIC-TCP (NOTE: There is a cubic bug in the Linux 2.6.18 kernel used by Redhat Enterprise Linux 5.3 and Scientific Linux 5.3. Use 2.6.18.2 or higher!)
  • bic: BIC-TCP
  • htcp: Hamilton TCP
  • vegas: TCP Vegas
  • westwood: optimized for lossy networks

  Valor per defecte i aplicat:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
  

  Auto-escalat de la mida de la finestra de recepció TCP utilitzat, la finestra més gran pot ocupar 65,535 bytes. 1 ho activem i 0 ho desactivem.

  Valor per defecte:

  sysctl -w net.ipv4.ip_local_port_range="32768 61000"
  

  Valor per aplicat:

  sysctl -w net.ipv4.ip_local_port_range="2000 65000"
  

  Defineix el conjunt de ports locals que fa servir el SO per connexions les connexions TCP i UDP

  Valor per defecte:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_max_syn_backlog="2048"
  

  Valor per aplicat:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_max_syn_backlog="204800"
  

  Numero màxim de peticions per les connexions rebudes que encara no ha rebut el ACK del emissor, per defecte és 1024 i en sistemes de menys de 128Mb li assignem 128. Si el servidor pateix sobrecàrrega intenta incrementar aquest valor.

  Valor per defecte:

  sysctl -w net.core.somaxconn="128""
  

  Valor per aplicat:

  sysctl -w net.core.somaxconn="12800"
  

  Numero màxim de connexions que estan passant de LISTEN a ESTABLISHED, si es supera aquest número de connexions establertes el sistema les rebutja.

  Valor per defecte:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_max_tw_buckets="262144"
  

  Valor per aplicat:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_max_tw_buckets="524284"
  

  Numero màxim de connexions en estat TIME_WAIT, quant el superem, el sistema elimina els sockets i envia un avís. Aquest limit només s’utilitza per AVISAR de atacs DDOS. Aquest valor no s’acostuma a baixar sinó a incrementar proporcionalment amb la memòria, si les condicions de xarxa aixi ho requereixen.

  Valor per defecte:

  sysctl -w net.core.rmem_default="229376"
  

  Valor per aplicat:

  sysctl -w net.core.rmem_default="262142"
  

  Mida de la memòria asignada per defecte en la recepció pels socket

  Valor per defecte:

  sysctl -w net.core.rmem_max="131071"
  

  Valor per aplicat:

  sysctl -w net.core.rmem_max="524284"
  

  Mida màxima de memòria assignada per defecte en la recepció pels socket, aquest valor ha de ser superior al net.core.rmem_default
  Alerta! En RHEL compleix aquesta ultima recomanació però en CentOS6 no ho segueix

  Valor per defecte:

  sysctl -w net.core.wmem_default="229376"
  

  Valor per aplicat:

  sysctl -w net.core.wmem_default="262142
  

  Mida de memòria asignada per defecte en l’enviament pels socket

  Valor per defecte:

  sysctl -w net.core.wmem_max="131071"
  

  Valor per aplicat:

  sysctl -w net.core.wmem_max="524284"
  

  Mida màxima de memòria assignada per defecte en la emissió pels socket, aquest valor ha de ser superior al net.core.rmem_default
  Alerta! En RHEL compleix aquesta ultima recomanació però en CentOS6 no ho segueix

  Valor per defecte i aplicat:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem="4096 87380 4194304"
  

  Paràmetres de auto configuració TCP en la recepció de dades: El primer valor es la mida mínima de memòria utilitzat per a cada connexió TCP. El segon valor especifica la mida PER DEFECTE de buffer en la recepció per a cadascun dels socket. Aquest valor sobreescriu el /proc/sys/net/core/rmem_default utilitzat en altres protocols(!=TCP). El tercer i ultim valor especifica la mida màxima de memòria per la recepció de dades per a cadascun de les connexions TCP.

  Valor per defecte i aplicat:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem="4096 65536 4194304"
  

  Parametres de auto configuració TCP en la emissió: Aquests tres valors indiquen quin es l’espai de memòria assignat a cada socket en l’enviament de dades. El primer es la mida mínima, el segon la mida per defecte i el tercer la mida màxim del buffer reservat per a l’enviament de dades.

  Valor per defecte:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_mem="753888 1005184 1507776"
  

  Valor per aplicat:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_mem="753888 1005184 4194304"
  

  Paràmetres de auto configuració TCP: Defineix com el sistema operatiu gestion l’ús de la memòria per a les connexions TCP. El primer valor especifica el umbral mínim. Per sota d’aquest valor el SO no va cap canvi de gestió de la memòria pels diferents socket TCP. El segons valor indica la mida per defecte permès per a 1a connexió TCP, el tercer valor ens indica la mida màxima de memòria utilitzat per les connexions TCP, si el SO consumeix més memòria per a les connexions TCP comença a fer DROPS de les noves connexions.

  Valor per defecte i aplicat:

  sysctl -w fs.file-max="793779"
  

  Defineix el número màxim de descriptors de fitxers que gestiona el SO (Recordem que tant els sockets com els fitxers son descriptors de fitxers en entorns Linux/Unix)

  Valor per defecte:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_tw_reuse="0"
  

  Valor per aplicat:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_tw_reuse="1"
  

  Permetre reutilitzar els sockets que estan en TIME_WAIT quant es segur des del punt de vista del protocol. Non hauria de ser modificat sense la supervisió d’un expert 😉

  Valor per defecte:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_tw_recycle="0"
  

  Valor per aplicat:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_tw_recycle="1"
  

  Permetre la rapida reutilització de sockets en TIME_WAIT. Activant aquesta opcio no es recomenada si estas fent NAT. En canvi amb el HAPROXY es molt recomenable per baixar CONSIDERABLEMENT el numero de connexions en TIME_WAIT. Adjunto una captura de graphite on podem veure el canvi només aplicant aquesta variable.
  haproxy

  Valor per defecte:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_max_orphans="262144"
  

  Valor per aplicat:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_max_orphans="30000"
  

  Número màxim de TCP sockets orfans que no estan connectats a cap proces. Quant aquest numero s’excedeix, les connexions orfanes es resetejant i es notifica amb una alerta. Aquest limit existeix nomes per prevenir atacs de denegament de servei. Decrementar aquest valor no es aconsellable. Les condicions de xarxa poden requerir que incrementis el numero de orfans permesos, cadascun dels orfans poden ocupar aproximadament 64k de memoria NO-SWAPEJABLE. El valor per defecte es igual que el parametre NR_FILE del kernel, en 262144 en RHEL6/CentOS6, ajustat a la memoria del sistema.

  Valor per defecte:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_synack_retries="5"
  

  Valor per aplicat:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_synack_retries="3"
  

  Número màxim de vegades que un segment SYN/ACK per a una connexio TCP passiva sera retransmitit. Aquest numero no pot excedir de 255.

  Límits del sistema Operatiu
  Amb concordança amb el últim paràmetre explicat en l’apartat anterior, hem de ampliar el numero de descriptors de fitxers que permetem realitzar al usuari que instancia el nginx, afegint les línies següents al fitxer /etc/security/limits.conf

  nginx    soft  nofile  10000
  nginx    hard  nofile  30000
  

  Configuració del nginx
  No menys important que les configuracions de sistema són la configuració del nginx.

  Primerament cal dimensionar la memòria i la CPU del sistema. Cal dimensionar assignant els valors correctes de worker_processes i worker_connections tenint en compte la formula: max clients = worker_processes * worker_connections/4. En el meu cas tenim més de 1200 connexions concurrents on tinc una maquina amb 8 vCPUs i 8GB de RAM, on he assignat:

  worker_processes 8;
  events {
    worker_connections 1024;
  }
  

  Seguidament segons el tipus d’aplicacions que estiguem balancejant amb l’nginx, tenint en compte el número i el tipus d’aplicacions, les connexions concurrents que requereixen, la mida tant de les capçaleres com del cos, tant de les peticions com de les respostes, caldrà afinar els següents paràmetres.

  ## Size Limits
   client_body_buffer_size   128K;
   client_header_buffer_size  8k;
   client_max_body_size     1M;
   large_client_header_buffers 8 32k;
  ## Timeouts
   client_body_timeout  60;
   client_header_timeout 60;
   expires        24h;
   keepalive_timeout   60 60;
   send_timeout     60;
   proxy_connect_timeout 60s; 
   proxy_read_timeout 120s;
   proxy_send_timeout 120s
  ## TCP options
   tcp_nodelay on;
   tcp_nopush on;
  ## Proxy options
   proxy_buffering      on;
   proxy_buffers 16 16k;
   proxy_buffer_size 32k;
  ##Fix header too big http://forum.nginx.org/read.php?2,188352
   fastcgi_buffers 16 16k;
   fastcgi_buffer_size 32k;
  

  Aquests paràmetres els utilitzo per a publicar aplicacions PHP i contingut estàtic on es connecten tot tipus de navegadors tan estacions de treball, ordinadors portàtils, dispositius mòbils com tabletes des de diferents proveïdors ADSL, 2G, 3G, 4G, WiMax, FTH, etc…. Remarco que no utilitzo la funció de cache del nginx.
  Seguidament faig esmena de 2 problemes que m’he trobat amb les nostres aplicacions.

  Per part del Nginx, si volem augmentar les mides de la capçalera que reben del frontal a més de 16kb, també s’ha de parametritzar el parametres fastcgi_buffers i fastcgi_buffer_size tal com ho reporten en el foro aquest link, no li vaig trobar logica però va ser aplicar-ho i desapareixer.

  Per part del Haproxy també hi han limitacions del tamany del buffsize, en Centos/RHEL els paquets compilats del repositori yum estan tots a 16kb, en el foro de HAPROXY trobem com recompilar-ho
  Molt útil per corregir aquest tipus de errors:

  echo show errors | socat stdio unix-connect:<path-to-socket>
  

  Les principals fonts que he seguit són:

  http://linux.die.net/man/7/tcp
  http://dak1n1.com/blog/12-nginx-performance-tuning
  http://www.cyberciti.biz/faq/rhel-linux-install-nginx-as-reverse-proxy-load-balancer/
  http://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-nginx-too-many-open-files
  http://www.exceliance.fr/sites/default/files/biblio/art-2006-making_applications_scalable_with_lb.pdf
  http://comments.gmane.org/gmane.comp.web.haproxy/11145

  Publicant Jira per httpS

  Si mai heu de publicar la aplicació de ticketing de l’empresa a internet, aqui us deixo un petit how-to de com ho he fet amb el JIRA.

  Els objectius, per variar, son principalment tenir alta disponibilitat i securitzar la publicació. Per aquest motiu ho podem fer com a minim amb 2 VLAN’s, frontend i backend, on en el frontend posarem un nginx i en el backend posarem la aplicació de JIRA.

  En el frontend posarem un servidor nginx que farà de proxypass cap el backend, en ell delegarem la negociació SSL del httpS. Aquest servidor nginx el posarem a sobre d’una plataforma virtualitzada on hi aplicarem HA, a més, podem afegir tenir un actiu-passiu utilitzant pacemaker o keepalived. Finalment hi posarem un filtrat per accedir a la part de administració de la aplicació.

  En el backend hi tindrem el servidor JIRA, on aqui la alta disponibilitat només la hem aplicat a nivell de màquina virtual, ja que la aplicació JIRA no està preparada per tenir-la clusteritzada.

  Finalment us deixo els fitxers de configuració, el del virtualhost del nginx:

  server {
    listen x.y.z.w:80;
    server_name jira.example.com;
    rewrite    ^ https://$server_name$request_uri? permanent;
  }
  server {
    listen x.y.z.w:443 ssl;
    server_name jira.example.com;
    ssl on;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/crt/concat.pem;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/key/example.key;
    location / {
      client_max_body_size 10M;
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
      proxy_set_header Host $host;
      proxy_pass http://http-jira/;
      proxy_redirect off;
    }
    include security_jira.conf;
  }
  

  Per tal de securitzar l’accés a la part de administració del Jira, us adjunto el fitxer security_jira.conf

  Finalment en el servidor de java-standalone hem de indicar que el les url’s les ha de montar amb el https, indicant el nom de domini i el port el cual faran les seguents peticions:

  scheme="https"
  proxyName="jira.example.com"
  proxyPort="443"
  

  Quedarà el fitxer així:

  ...
    <Service name="Catalina">
      <Connector port="8080"
            maxThreads="150"
            minSpareThreads="25"
            maxSpareThreads="75"
            connectionTimeout="20000"
            enableLookups="false"
            maxHttpHeaderSize="8192"
            protocol="HTTP/1.1"
            useBodyEncodingForURI="true"
            redirectPort="8443"
            acceptCount="100"
            disableUploadTimeout="true"
            scheme="https"
            proxyName="jira.example.com"
            proxyPort="443"
  />
  ....
  

  A disfrutar!