WordPress en Raspberry Pi

Primer post del blog!! Tot just acabo de instalar el wordpress i vaig a recopilar tots els pasos.
En la RaspberryPi he instalat com a operatiu un debian amb els daemons nginx, php-fpm i mysql per a fer correr el wordpress. Enumero els pasos:

  • Instalo berryboot en la targeta SD, on instalo el debian en la raspberry, aqui més info
  • Faig un “apt-get update” per actualitzar les fonts dels repositoris i instalo el meu editor preferit.
  • Instalo tots els dimonis:
$sudo apt-get install nginx php5-fpm php5-cgi php5-cli php5-common php5-curl php5-gd php5-mcrypt php5-mysql mysql-server
 • Configuro el php-fpm amb el nginx, per utilizarem un file unix per comunicar la interpretació del  php amb el nginx que el servirà, en conclusió, definirem el virtualhost de nginx i settejarem una variable del php

File: /etc/nginx/sites-available/marc.cortinasval.cat

server {
    listen  80; ## listen for ipv4; this line is default and implied
    root /usr/share/nginx/www;
    index index.php;
    server_name marc.cortinasval.cat;
    location / {
        rewrite ^/?$ /blog/ redirect;
        try_files $uri $uri/ /index.php;
    }
    location /blog/ {
        try_files $uri $uri/ /blog/index.php?$args;
    }
    location ~ \.php$ {
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        include fastcgi_params;
    }
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
    location = /robots.txt {
        allow all;
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
    location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
        expires max;
        log_not_found off;
    }
}

Ens asegurem que el socket unix definit en el fastcgi_pass del nginx correspon al del php-fpm

$ grep listen /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf
listen = /var/run/php5-fpm.sock

Finalment canviarem el parametre del cgi.fix_pathinfo a 0 en el file /etc/php5/fpm/php.ini

$grep cgi.fix_pathinfo /etc/php5/fpm/php.ini
cgi.fix_pathinfo=0
 • Instalo wordpress, per una banda els fitxers php de blog i per una altra preparem la base de dades de mysql que utilitzara i configurem la cadena de conexió de la aplicació.

Baixem la aplicacio i la posem on toca

$ cd /usr/share/nginx/www/
$ wget http://wordpress.org/latest.zip
$ unzip latest.zip
$ mv wordpress blog
$ rm latest.zip

Preparem la base de dades en mysql, des del client del mysql

mysql> CREATE DATABASE wordpress;
Query OK, 1 row affected (6.58 sec)
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO "wordpress"@"localhost"IDENTIFIED BY "wordpress";
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> exit;
Bye

Configurem la cadena de conexio de la aplicació

cp wp-config-sample.php wp-config.php
vim wp-config.php
[\sourcecode]

File /usr/share/nginx/www/blog/wp-config.php


/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpress');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'wordpress');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

Corregim permisos i reiniciem dimonis

$sudo chown -R www-data.www-data /usr/share/nginx/www/
$sudo service nginx restart 
$sudo service php5-fpm restart

Accedem via web on configurarem el nom del blog i el nom i password del usuari que administrarà el blog, en aquest pas serà quant es crearà la estructura de dades en el mysql.

Configuro el permanent link del wordpress, aixo serveix per a tenir url’s més amistoses, com per exemple:  https://marc.cortinasval.cat/index.php/2013/03/wordpress-en-raspberry-pi
Per aconseguir-ho, primer ens asegurem que tenim les seguents linies en el virtualhost de nginx i després anem a settings–>permalinks i configurem el format.
File: /etc/nginx/sites-available/marc.cortinasval.cat

...
    location /blog/ {
        try_files $uri $uri/ /blog/index.php?$args;
    }
...
 • Afegeixo i configuro els pluguins de wordpress, llisto aquí els que més m’han molat:

SyntaxHighlighter Evolved
WP to Twitter
NextScripts: Social Networks Auto-Poster
Author Spotlight (Widget)
ExtraWatch Live Stats and Visitor Counter FREE
Google Analytics
Google Analytics for WordPress
Social Login for wordpress
User Photo

 • Poso un minim de categories i creo un menu amb aquestes categories
 • Finalment em baixo un thema i poso el menu en el tema
 • Poso el witget de delicious

Escric aquest primer post i ja tinc el blog preparat per a recopilar més info!!!!

blog personal amb domini .CAT propi, distribució i hospedatge per menys de 7€/any

Avui és un dia trist professionalment parlant perquè el passat divendres en Tomas Nuñez, company de feina amb qui m’ho he passat molt bé durant els darrers 2 anys, va finalitzar el contracte i ha marxat al Canada a començar una nova experiència  aprofito el post per desitjar-li tota la bona sort en la seva nova aventura on estic convençut que s’ho passarà molt bé!

A més, també cal remarcar que la motivació inicial de trastejar tot l’esmentat en aquest post va néixer sopant amb els ex-companys de la EGB, on un d’ells, l’Estanis Plantada, un geògraf viatger apassionat de la bicicleta vol fer montar-se un site per anar publicant les seves experiències.

Dit això, vaig per feina, en aquest post us explicaré com publicar un blog (en el meu cas el que tenia en la RaspberryPi) en el “cloud” (Amazon) on l’hi traurem un millor rendiment per menys de 8€ el primer any, no entraré molt en detall tècnic, únicament el que és important és tenir recopilades TOTES les funcionalitats implementades amb un cost molt baix, alhora, recopilo els links de les diferents fonts que he anat coneixent i jugant. Per a cada punt teniu el link de les fonts consultades on he tret la informació.

  • Registre de domini

En poc menys d’uns mesos els dominis .puntCAT han baixat molt el seu preu, vaig repassar els registradors i el més econòmic va ser CDMON que per 6.95€. Els amics de Google han llençat als EUA, Canada i ha algun país més el projecte GYBO, on pots conseguir gratis el primer any el registre de un 1 domini amb TLD del tipus .ORG .COM .CA .IN, després val 5$/mes.

  • Distribució i securització del blog gràcies a la CDN de CloudFlare

Si volem minitzar el trafic entre el usuari final i el hosting que tindrem en Amazon, podem activar gratuitament la funcionalitat de CDN de Cloudfare, a més, també hi afegim un petit control de seguretat. L’unic inconvenient és que la versió gratuita no soporta la distribució de continguts utilitzant el protocol segur HTTPS.

Muntem un node virtual en Amazon EC2 on hi posarem el blog (en el meu cas he migrat el blog de la RaspberryPi), aquí és on els tècnics posem més de la nostre part :). A més, cal remarcar que tindrem control total d’una maquina virtual en 1 dels CPD’s, molt útil per qualsevol tècnic que ho munti on ho aprofitarà per trastejar i implementar altres eines (ja podeu estar segurs). A destacar! tenim gratis fins a un volum de 30GB en Amazon S3! (podem muntar un owncloud i ja tenim més que GoogleDrive i Dropbox!)

Doncs tot això ho tenim muntat en poc més d’unes hores on només hi hem invertit menys de 7€!